Khăn size 90x90

Khăn Hạnh phúc size 100x100
Khăn Hổ hàng trống Size 100x100
Khăn Liên hoa vũ cam Size 90x90
Khăn Liên hoa vũ navy Size 90x90
Khăn Phật thủ hương duyên Hồng size 90 x90
Khăn phật thủ hương duyên xanh size 90 x90
Khăn Phượng điểu đỏ size 100x100
Khăn Phượng điểu xanh size 100x100
Khăn Vườn thanh xuân cam vàng size 90x90
Khăn Vườn thanh xuân Tím vàng size 90x90
Khăn Vườn thanh xuân xanh hồng size 90x90
Khăn Vườn thanh xuân xanh vàng size 90x90