Khăn lụa

Khăn Trầm Bích Song Khuê size 65x65
Khăn Phượng điểu đỏ size 55x55
Khăn Phượng điểu xanh size 55x55
Khăn phật thủ hương duyên xanh size 55x55
Khăn Vườn thanh xuân Tím vàng size 55x55
Khăn Vườn thanh xuân xanh hồng size 55x55
Khăn Hạnh phúc size 55x55
Khăn Liên hoa vũ đen Size 55x55
Khăn Liên hoa vũ navy Size 55x55
Khăn Liên hoa vũ cam Size 55x55
Khăn Phượng điểu đỏ size 65x65
Khăn Phượng điểu xanh size 65x65
Khăn phật thủ hương duyên xanh size 65x65
Khăn PHật thủ hương duyên Hồng size 65x65
Khăn Vườn thanh xuân Tím vàng size 65x65
Khăn Vườn thanh xuân cam vàng size 65x65
Khăn Vườn thanh xuân xanh hồng size 65x65
Khăn Vườn thanh xuân xanh vàng size 65x65
Khăn Hạnh phúc size 65x65
Khăn Liên hoa vũ đen Size 65x65
Khăn Liên hoa vũ navy Size 65x65
Khăn Liên hoa vũ cam Size 65x65
Khăn Phượng điểu đỏ size 100x100
Khăn Phượng điểu xanh size 100x100
Khăn phật thủ hương duyên xanh size 90 x90
Khăn Phật thủ hương duyên Hồng size 90 x90
Khăn Vườn thanh xuân Tím vàng size 90x90
Khăn Vườn thanh xuân cam vàng size 90x90
Khăn Vườn thanh xuân xanh hồng size 90x90
Khăn Vườn thanh xuân xanh vàng size 90x90