Lụa Sản Xuất Theo Phương Thức Truyền Thống

Chúng tôi về các làng nghề lụa để tham quan quy trình sản xuất lụa thủ công, và bị thu hút hoàn toàn bởi ở tại các làng nghề, họ vẫn giữ được các cách ươm tơ dệt lụa truyền thống. Mô hình sản xuất liên kết giữa các hộ gia đình vẫn còn hoạt động, mỗi gia đình sẽ phụ trách một công đoạn, có nhà nuôi
tằm chăm kén, kén chín thì ươm tơ, tơ thu được chuyển sang một nhà khác để se sợi, rồi lại chuyển đi để dệt vải lụa, lụa thô dệt xong sẽ phân phối cho các nhà có nhu cầu, và được chuội và nhuộm màu tuỳ theo công thức của mỗi gia đình.